menu dblex
2id
ål
3asp
gös
haj
lax
mal
sej
sik
ulk
4gärs
harr
karp
knot
lake
lubb
lyra
löja
mört
nors
ruda
sarv
sill
stäm
stör
5faren
firre
färna
gylta
kolja
lodda
långa
multe
pirål
rocka
simpa
spigg
tobis
torsk
tunga
öring
6braxen
brosme
gråsej
kummel
marulk
piraya
röding
spätta
sutare
7björkna
kantnål
kolmule
makrill
nissöga
sjurygg
sjöhäst
sjökock
slätvar
snultra
vitling
8darrocka
fjärsing
havskatt
klarbult
nejonöga
rödtunga
sillkung
sjötunga
smörbult
snorgärs
tånglake
ålbrosme
9berggylta
bergtunga
hornsimpa
knorrhane
pelikanål
rödspätta
storspigg
tobiskung
10knaggrocka
stingrocka
taggfening
tångsnälla
11kvastfening
sandkrypare
slamkrypare
svärdbärare
vitlinglyra
12bäcknejonöga
djävulsrocka