menu dblex
2bo
4bana
dana
göra
laga
odla
reda
röja
5bilda
förse
garva
jämna
skapa
vålla
vänja
öppna
6alstra
arbeta
brygga
skaffa
skänka
utreda
åsamka
7anrätta
tillaga
utbilda
8bearbeta
behandla
tillfoga
tillreda
9appretera
föranleda
förbereda
förorsaka
handlägga
preparera
tillverka
10frambringa
framställa
förfärdiga
åstadkomma
11åvägabringa
12tillförsäkra
13acklimatisera