menu dblex
3mål
nit
4dröm
flit
åtrå
5drift
vilja
ävlan
6uppsåt
önskan
7anspråk
fåfänga
strävan
traktan
ävlande
8föresats
stolthet
9nitiskhet
10ambitioner
driftighet
framåtanda
inriktning
motivation
ärelystnad
11målsättning
pliktkänsla
självkänsla
viljestyrka
äregirighet
12hederskänsla
14målmedvetenhet
15pliktmedvetande