menu dblex
4matt
slut
5förbi
6färdig
sönder
trasig
7ödelagd
8förstörd
obrukbar
utmattad
9fördärvad
14tillintetgjord