menu dblex
5medla
mäkla
reläa
sälja
6förena
7avyttra
bemedla
utverka
8bibringa
framföra
förbinda
9negociera
10fortplanta
överbringa
11distribuera
sammanjämka
åvägabringa
14vidarebefordra