menu dblex
2ge
4avge
avla
bära
dana
föda
göra
5bilda
skapa
vålla
väcka
6bereda
fostra
7alstras
avkasta
avsätta
medföra
uppamma
utsända
8generera
prestera
uppväcka
utveckla
9framkalla
föranleda
förorsaka
producera
10framalstra
frambringa
framställa
koncipiera
åstadkomma
11åvägabringa