menu dblex
detachera
verb
avdela
avskilja
avsöndra
ta ut
avdela för visst ändamål
avsända
destinera
uttaga
förlägga

Alla synonymer går att klicka på.