menu dblex
3klä
4säga
visa
5andas
forma
lufta
tolka
yttra
6anföra
betyga
träffa
uttala
återge
7andraga
avfatta
berätta
uttryck
8avspegla
beteckna
framföra
uttryckt
9formulera
replikera
10artikulera
frambringa
framställa
11tillkännage
återberätta
12representera
tillkännager
åskådliggöra
13förkroppsliga