menu dblex
3fel
men
4bock
5brist
kallt
6streck
7avbräck
förlust
nackdel
nedgång
svaghet
8skillnad
9minskning
olägenhet
10köldgrader
underskott
11minusgrader
minustecken
subtraktion
16minskningstecken
18subtraktionstecken