menu dblex
4djup
7anderik
levande
livfull
själisk
8besjälad
gripande
innerlig
10djupsinnig
inspirerad
tankediger
11intelligent
12innehållsrik
uttrycksfull