menu dblex
3jag
typ
4ande
själ
5image
kynne
natur
väsen
6person
profil
7egenart
gestalt
karisma
8karaktär
läggning
9identitet
märkesman
särprägel
10auktoritet
mentalitet
11temperament
utstrålning
14individualitet
personligheten
15självständighet