menu dblex
3fel
5split
tvist
7misstag
trassel
8oenighet
söndring
tvedräkt
10förväxling
11misstydning
villfarelse
13misshällighet
14feluppfattning
15missuppfattning
16vanföreställning
22meningsskiljaktigheter
25kommunikationssvårigheter