menu dblex
6biland
koloni
7lydland
lydstat
8satellit
10besittning
vasallstat
12kolonialland
satellitstat