menu dblex
4köra
veva
visa
6förete
skylta
utpeka
7uppvisa
8exponera
framföra
framvisa
utställa
9framlägga
10presentera
ådagalägga
11demonstrera