menu dblex
3god
4glad
5rolig
6nöjsam
7angenäm
8behaglig
fägnande
fägnelig
hugnande
hugnelig
hugnesam
9glädjande
11tilltalande
18tillfredsställande