menu dblex
4lösa
reda
5klara
nappa
ordna
pröva
6bereda
forska
knäcka
7besvara
8avhandla
avveckla
behandla
förklara
klargöra
redogöra
utforska
utgrunda
utveckla
9analysera
diskutera
kartlägga
klarlägga
undersöka
ventilera
10förtydliga
utrannsaka
11kontrollera
12interpretera
åskådliggöra
14tillrättalägga