menu dblex
3bud
4värv
5order
6arbete
mandat
syssla
tjänst
ämbete
ärende
7anmodan
fögderi
göromål
mission
uppgift
8fullmakt
funktion
kallelse
9uppmaning
åliggande
10befallning
befattning
engagemang
kommission
uträttning
11anställning
beskickning
beställning
förrättning
instruktion
tillsägelse
12bemyndigande