menu dblex
4otro
5beråd
fråga
6dubier
tvekan
7farhåga
misstro
skepsis
8farhågor
ovisshet
skrupler
9misstanke
osäkerhet
10anfäktelse
skepticism
tveksamhet
tvivelsmål
11anfäktelser
14betänkligheter
misstänksamhet