menu dblex
3god
4laga
rätt
5juste
legal
övlig
6billig
hövisk
skälig
värdig
7behörig
lämplig
skyldig
stadgad
8passande
9anständig
rättmätig
10berättigad
fastställd
lagstadgad
nödtvungen
11tillständig
vederbörlig
12pliktskyldig