menu dblex
2
3ske
4duga
mosa
möta
sila
5förgå
hända
korsa
sikta
sålla
varva
6anlöpa
gillas
pressa
övergå
8defilera
dubblera
förflyta
försiggå
inträffa
tillåtas
överfara
9godkännas
trafikera
överstiga
10distansera
överskrida
14tillryggalägga