menu dblex
4dold
6bunden
hemlig
7vilande
8larverad
smygande
9förborgad
slumrande
10inneboende
outvecklad
potentiell
11magasinerad