menu dblex
4pryd
sipp
stel
5banal
övlig
6bunden
gängse
normal
vanlig
vulgär
7bruklig
formell
korrekt
ortodox
trivial
tvungen
8klassisk
passande
9akademisk
onaturlig
regelrätt
sedvanlig
vardaglig
10ceremoniös
fastslagen
godtycklig
hävdvunnen
slätkammad
vanemässig
vedertagen
11avtalsenlig
fördomsfull
12traditionell
13kälkborgerlig
sedvanemässig
överenskommen
14schablonmässig
15slentrianmässig
traditionsenlig
16traditionsbunden