menu dblex
4sken
5chock
följd
kraft
6arbete
utslag
verkan
7föremål
intryck
påföljd
yttring
8effekter
reaktion
utseende
9sensation
uppseende
10inflytande
prestation
verkningar
återverkan
13arbetsförmåga
16verkningsfullhet
18prestationsförmåga