menu dblex
3fel
hål
men
nöd
4hake
lyte
reva
vank
5armod
lakun
lucka
manko
minus
6defekt
elände
saknad
7brister
deficit
förlust
karghet
nackdel
obalans
skavank
svaghet
8avsaknad
frånvaro
knapphet
9fattigdom
mankemang
olägenhet
umbärande
underslev
10försakelse
kassabrist
umbäranden
underskott
11felaktighet
försummelse
sällsynthet
12insufficiens
13strandsatthet
14bristfällighet
ofullkomlighet
15ofullständighet
otillräcklighet