menu dblex
genomlöpa
verb
genomleva
genomgå
uppleva
tillryggalägga
gå igenom

Alla synonymer går att klicka på.