menu dblex
4kall
roll
yrke
5plikt
6arbete
idrott
mandat
syssla
tjänst
ämbete
7företag
gärning
göromål
mission
strävan
uppdrag
uppgift
8funktion
handling
kallelse
livsverk
9åliggande
10dagsarbete
11levnadskall
14sysselsättning