menu dblex
5passa
6avbida
emotse
7avvakta
förbida
invänta
8aspirera