menu dblex
4döda
5avtvå
sudda
utöda
6föröda
glömma
radera
rasera
stryka
utrota
7avplana
förinta
upphäva
utjämna
8avlägsna
avskaffa
förstöra
utplånas
utradera
ödelägga
9annullera
eliminera
likvidera
nivellera
undanröja
10annihilera
obliterera
11exterminera
utmanövrera
13tillintetgöra