menu dblex
2bo
3bli
4leva
vara
5dröja
gästa
ligga
sitta
vänta
6finnas
husera
hållas
stanna
vistas
7dväljas
8existera
residera