menu dblex
4post
5konto
netto
saldo
vinst
6kredit
7fordran
8marginal
10tillgångar
15kassabehållning
16tillgodohavanden