menu dblex
3gan
gap
mun
4djup
hals
5lucka
ravin
6farynx
kanjon
klyfta
schakt
strupe
7avgrund
hålgång
spricka
överdåd
8bråddjup
frosseri
11dryckenskap