menu dblex
4chef
jarl
5fogde
herre
huvud
styre
6ledare
regent
rektor
7hövding
prefekt
8direktör
guvernör
härskare
9hövitsman
överhuvud
10kommendant
11ståthållare
12föreståndare
13administrator
administratör
uppsyningsman
14befallningsman