menu dblex
4reda
tema
tråd
5enhet
följd
nexus
plats
6helhet
mening
system
7förlopp
kontext
ordning
rapport
samband
8beröring
förening
koherens
relation
9gemenskap
omgivning
tankereda
totalitet
10anslutning
proportion
11enhetlighet
förbindelse
förhållande
kontinuitet
samhörighet
12sammanhanget
14sakförhållande
sammanhållning