menu dblex
4boka
vika
5hålla
spara
tinga
uppta
7avsätta
belägga
bespara
markera
stämpla
undanta
8abonnera
beställa
9öronmärka
10förbehålla
undanhålla
13förutbeställa
16förhandsbeställa