menu dblex
4utge
5samla
6klippa
7avfatta
omstuva
utforma
8bearbeta
gestalta
utarbeta
10koncipiera
11sammansätta
12sammanställa