menu dblex
3not
5nyhet
6besked
exposé
vitbok
7anmälan
artikel
depesch
kontakt
referat
uppgift
8bulletin
memorial
relation
översikt
9gemenskap
kommuniké
rapporter
reportage
skrivelse
uppgifter
utlåtande
utredning
10berättelse
meddelande
promemoria
sammanhang
11deklaration
förbindelse
förhållande
redogörelse
redovisning
12upplysningar
13framställning
kommunikation
underrättelse
årsberättelse
14inrapportering
underrättelser
15dokumentsamling
16tillkännagivande
ämbetsberättelse