menu dblex
3bra
fog
lag
lov
mat
väl
4bums
fint
gång
just
laga
makt
mitt
rakt
sann
skäl
ting
tvär
5exakt
forum
hemul
juste
något
reson
tvärt
6billig
burdus
direkt
felfri
frihet
ganska
lagbok
lagbud
laglig
licens
medurs
måltid
option
precis
recept
riktig
rättan
rätten
skälig
stadga
7adekvat
anspråk
befogad
behörig
domstol
grundad
juridik
korrekt
legitim
lämplig
maträtt
medsols
monopol
ordning
passlig
pladask
portion
riktigt
rättast
rättvis
tjänlig
verklig
8alldeles
egentlig
fullmakt
justitia
passande
relativt
rättvisa
skäligen
täckande
tämligen
9betydligt
giltighet
kompetens
legalitet
myndighet
rättighet
rättmätig
tillstånd
valfrihet
10anrättning
befogenhet
behörighet
berättigad
förlösande
koncession
legislatur
någorlunda
ordentligt
tillbörlig
tillåtelse
11fullkomligt
författning
lagenlighet
lagskipning
privilegium
rättvisande
sannskyldig
vederbörlig
12bemyndigande
berättigande
rättmätighet
rättrådighet
rättsordning
13tillbörlighet
14förhållandevis
rättsvetenskap
15bestämmanderätt
rättsmedvetande