menu dblex
4svit
vite
5frukt
följd
6ansvar
dyning
effekt
straff
verkan
8resultat
sanktion
9efterspel
påföljder
10eftersläng
konsekvens
sanktioner
12efterkänning
konsekvenser
repressalier
14efterräkningar