menu dblex
7ombilda
omskapa
8bearbeta
förändra
9deformera
förvandla
modifiera
10konvertera
12transformera