menu dblex
4fall
5minus
spill
svinn
6avdrag
avgång
rabatt
7avbräck
förlust
lättnad
nedgång
8lindring
mildring
spillage
sänkning
9avtagande
avtynande
eftergift
reduktion
10avbränning
avkortning
degression
indragning
reducering
regression
11avknappning
avskrivning
begränsning
förkortning
inknappning
nedskärning
subtraktion
12förminskning
inskränkning
nedskrivning
tillbakagång