menu dblex
4säte
värv
5edikt
order
plats
påbud
6dekret
koloni
7bedrift
uppdrag
8fullmakt
10besittning
förordning
12mandatområde
skyddsområde
13förvaltarskap
15ombudsmannaskap
17riksdagsmannapost