menu dblex
5tycke
6trohet
7analogi
anklang
paritet
8egalitet
9frändskap
identitet
jämlikhet
kongruens
parallell
släktskap
10släkttycke
11förvantskap
jämspelthet
12jämställdhet
likformighet
likställdhet
motsvarighet
parallellism
13likställighet
14beröringspunkt
porträttlikhet
16överensstämmelse