menu dblex
2
3hat
4basa
bära
föra
noja
5avsky
chefa
driva
fasta
lotsa
länka
olust
rikta
skola
sköta
styra
toppa
valla
6anföra
avsmak
bringa
härska
ovilja
regera
spleen
stödja
7bogsera
förestå
härleda
ledsaga
ledsnad
letargi
påverka
vägleda
8behärska
bemästra
bestämma
dirigera
dominera
förvalta
handleda
motvilja
navigera
tristess
trötthet
överföra
9eskortera
konvojera
regissera
tungsinne
undervisa
10kommendera
manipulera
organisera
vantrivsel
vedervilja
11övermättnad