menu dblex
2
3låg
6simpel
7djurisk
8primitiv
10outvecklad
11underlägsen
14underutvecklad