menu dblex
4brio
5behag
6talang
8enkelhet
ledighet
9fallenhet
färdighet
10viktlöshet
11tyngdlöshet