menu dblex
2ge
4avge
avgå
resa
utgå
5förse
langa
rymma
räcka
slopa
spara
sända
sätta
uppge
6anvisa
avresa
avtåga
bevara
bringa
frångå
glömma
prisge
skicka
skänka
slänga
släppa
ställa
överge
7avfalla
avkasta
avlägga
avlämna
avträda
erbjuda
förlöpa
meddela
parkera
upplåta
utlämna
utrymma
utträda
8anförtro
deponera
evakuera
leverera
nedlägga
separera
tilldela
överlåta
9frånträda
hänskjuta
överlämna
överräcka
10avleverera
efterlämna
förebringa
tillskjuta
12tillförsäkra
överantvarda