menu dblex
6utreda
7avbilda
kartera
8beskriva
utforska
9klarlägga
undersöka