menu dblex
4plan
5syfte
6avsikt
uppsåt
7böjelse
tendens
ändamål
8föresats
syftemål