menu dblex
3men
4hake
5gräns
6avdrag
förbud
hinder
7klausul
nedgång
skranka
villkor
8jämkning
sänkning
undantag
9besparing
förbehåll
minskning
reduktion
10indragning
limitation
11begränsning
besparingar
inknappning
reservation
restriktion
12förträngning
modifikation
14inskränkningar