menu dblex
3fly
4avge
bära
giva
inge
unna
ägna
5anslå
förse
langa
lämna
medge
offra
räcka
spela
sända
vålla
6alstra
begåva
bereda
betala
bringa
donera
förete
förära
skänka
stilla
utdela
utföra
utgöra
återge
7anordna
avkasta
avlämna
beskära
bevilja
erbjuda
erlägga
förläna
förunna
hembära
meddela
medföra
rendera
servera
uppföra
utfodra
utfärda
8anförtro
bibringa
exekvera
framföra
inbringa
leverera
ordinera
presenta
prestera
simulera
tilldela
tillföra
tillmäta
tillägna
traktera
uppväcka
villfara
överlåta
9framlägga
framsätta
föranleda
förorsaka
förskaffa
innehålla
producera
överlämna
överräcka
10frambringa
framställa
förebringa
förespegla
presentera
tillskjuta
tillskriva
tillstädja
tillställa
åstadkomma
11tillerkänna
återberätta
12testamentera
tillförsäkra
överantvarda
14tillhandahålla